Yerevan International Tango Festival's Concert at the Tchaikovski Music School

Thursday, March 28, 2013

YEREVAN INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL Established in 2010 Yerevan International Tango Festival was established in 2010 by the Cadence Music Centre in collaboration with the Ministry of Culture of Armenia and Mezzo Productions Ltd. Since first day of its establishment in April 2004 the Cadence Ensemble started full-scale presentation to the Armenian music fans of Argentine tango and miraculous world of Astor Piazzolla’s music. Armenian audience reacts extremely warm and emotional to tango music, its genres and different interpretations. The best proof of the audience’s positive reaction is sold-out concert halls when the Cadence Ensemble performs in Yerevan and other parts of Armenia. On the 30th October 2010 first concert of the festival took place at the National Opera House: the performance of French composer and accordionist Richard Galliano with the Cadence Ensemble was a greatest success and the Yerevan Tango Festival became a reality. The Second Tango Festival took place in April-May 2011 with participation of two outstanding Argentine artists – conductor Facundo Agudin and bandoneonist Marcelo Nisinmann. Other great events of the festival were two concerts of Terem Quartet from St.Petersburg, Russia. The second Festival was supported by the Embassy of Argentina in Armenia. Third edition of the Yerevan International Tango Festival will last from March 26 up to 7 July 2013. Within frames of the festival will take place eight concert. Two of them with participation of renowned Argentine bandoneonist Walter Rios and singer Mariel Dupetit will take place in Gyumri and Yerevan on 18th and 20th April 2013. Besides the Argentine artists will give master-classes and have a meeting with students and professors at the Yerevan State Conservatory. Four so-called pre-festival concerts for youth will take place at Tchaikovski Music School, Yerevan State, Khachatur Abovian Pedagogic and Brusov State Linguistic Universities. Another concert of the Cadence Ensemble will take place in May in Vanadzor. The final event of the festival will be world premier of Astor Piazzolla’s “Four Seasons” arranged for the quintet, marimba and symphony orchestra by young Armenian composer Karen Ananian. This work will be performed in June-July 2013 by the Cadence Ensemble, percussionist Arsen Ter-Tatschatyan and Youth State Symphony Orchestra under baton of conductor Sergei Smbatyan. The Yerevan International Tango Festival’s third edition is sponsored by Deroyan Family. The Festival organizers are Cadence Music Centre in collaboration with the Ministry of Culture of Armenia and Embassy of Argentina in Armenia. The festival is supported by Royal Tulip Yerevan Hotel and Collage Publishing House. ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՆԳՈ ՓԱՌԱՏՈՆ Հիմնադրվել է 2010 թ. հոկտեմբերի 30-ին «Կադանս» անսամբլի հիմնադիր համերգը 2004թ. ապրիլի 11-ին հանդիսացավ որպես Երևանյան միջազգային տանգո փառատոնի նախասկիզբ: Այդ օրվա «Կադանսի» համերգային ծրագիրը կազմված էր միայն արգենտինյան տանգոներից և Աստոր Պյացոլայի հիասքանչ ստեղծագործություններից: Հայ հանդիսատեսին առաջին անգամ մի համերգում ներկայացվեցին տանգոյի բազմաերանգ և էմոցիոնալ գլուխգործոցները: «Կադանսի» այդ պատմական համերգը և անսամբլի հետագա ակտիվ համերգային գործունեությունը Հայաստանում և երկրի ռեգիոններում, տանգոյի պրոպագանդումր հայ հանդիսատեսին դարձան այն հիմքը, որի վրա 2010թ. «Կադանս» երաժշտական կենտրոնը ՀՀ Մշակույթի նախարարության և «Մեցցո» պրոդյուսերական կենտրոնի աջակցությամբ հիմնադրեց Երևանյան միջազգային տանգո փառատոնը: Փառատոնի անդրանիկ համերգը կայացավ 2010թ. հոկտեմպերի 30–ին ֆրանսիացի մեծագույն ակորդեոնահար Ռիչարդ Գալյանոյի և «Կադանս» անսամբլի փայլուն ելույթով, որը տեղի ունեցավ Երևանի օպերային թատրոնում: «Կադանսի» և Ռիչարդ Գալլիանոյի մյուս համերգը տեղի ունեցավ «Մեցցո» ակումբում: 2011թ. ապրիլին տեղի ունեցան աշխարհահռչակ արգենտինացի բանդոնեոնահար Մարսելո Նիսինմանի և դիրիժոր Ֆակունդո Ագուդինի երկու համերգները «Կադանս» անսամբլի և Օպերայի և բալերի թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ: Նույն տարվա մայիսին փառատոնի ներքո տեղի ունեցան Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր խմբերից մեկի` «Տերեմ-քառյակի» անմոռանալի երկու ելույթները Երևանում: 2013 թվականի տանգո փառատոնի ծրագրով նախատեսվում եմ ութ համերգներ, որոնցից չորս այսպես կոչված նախափառատոնյան «Կադանս» անսամբլի ելույթները նախատեսված են երիտասարդության համար: Մարտի 26–ից մինչև մայիսի 5-ը կկայան ելույթներ Երևանի պետական համալսարանում, Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական և Բրուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարաններում: Փառատոնի օտարերկրացի հյուրեր` արգենտինացի հայտնի բանդոնեոնահար Վալտեր Րիոսի և երգչուհի Մարիել Դյուպետիի ելույթները «Կադանս» անսամբլի հետ տեղի կունենան ապրիլին Գյումրիում և Երևանում: Ապրիլի 18-ի համերգը Երևանի տանգո փառատոնի կողմից կհանդիսանա որպես նվեր Երաժիշտ-կատարողների «Վերածնունդ» 5-րդ միջազգային փառատոն-մրցույթին, որը արդեն հինգերորդ անգամ է կազմակերպվում Գյումրիում, իսկ ապրիլի 20–ի ելույթը կկայանա Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրաում: Փառատոնի 7–րդ համերգը նախատեսված է մայիսին Վանաձորում, իսկ եզրափակիչ, 8-րդ համերգը` հունիս-հուլիսին: Եզրափակիչ համերգը հատկանշանական է այն պատճառով, որ նախատեսվում է Աստոր Պիացոլլայի հանրահայտ «Տարվա եղանակներ» ստեղծագործության համաշխարհային շնորհանդեսը: Պիացոլայի այս գլուխգործոցը ադապտացվել է հինգյակի, մարիմբայի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար հայ կոմպոզիտոր Կարեն Անանյանի կողմից հատուկ «Կադանս» անսամբլի և Հայաստանի երիտասարդական պետական նվագախմբի կատարման համար 2013թ. Երևանյան միջազգային տանգո փառատոնի շրջանակներում: ÅÐÅÂÀÍÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÀÍÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Åðåâàíñêèé ìåæäóíàðîäíûé òàíãî ôåñòèâàëü îñíîâàí Öåíòðîì «Êàäàíñ» ïðè ñîäåéñòâèè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àðìåíèè è Êîìïàíèè «Ìåööî ïðîäàêøíñ» îñåíüþ 2010 ãîäà. Ïåðâûé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëñÿ 30 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà íà ñöåíå Åðåâàíñêîãî îïåðíîãî òåàòðà. «Êðåñòíûì îòöîì» ôåñòèâàëÿ ñòàë âûäàþùèéñÿ êîìïîçèòîð è àêêîðäèîíèñò èç Ôðàíöèè ÐÈ×ÀÐÄ (èëè Ðèøàð) ÃÀËËÜßÍÎ. Ãàëëüÿíî è Àíñàìáëü «Êàäàíñ» äàëè íåçàáûâàåìûé êîíöåðò, â ôèíàëå êîòîðîãî Ðè÷àðä ñ «Êàäàíñîì» èñïîëíèëè «Òàíåö ñ ñàáëÿìè» Àðàìà Õà÷àòóðÿíà. Âòîðîé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñ ó÷àñòèåì Ãàëëüÿíî è «Êàäàíñà» ñîñòîÿëñÿ â Ìåööî êëóáå. Âòîðîé òàíãî ôåñòèâàëü ñîñòîÿëñÿ â àïðåëå-ìàå 2011 ãîäà. Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè âñåìèðíî èçâåñòíûé àðãåíòèíñêèé áàíäîíåîíèñò è êîìïîçèòîð ÌÀÐÑÅËÎ ÍÈÑÈÍÌÀÍ è ïðåêðàñíûé äèðèæåð èç Àðãåíòèíû, ðàííåå íåîäíîêðàòíî âûñòóïàâøèé â Àðìåíèè, ÔÀÊÓÍÄÎ ÀÃÓÄÈÍ.  ïåðâîì êîíöåðòå íà ñöåíå Åðåâàíñêîãî îïåðíîãî òåàòðà âûñòóïèë Ìàðñåëî Íèñèíìàí â ñîïðîâîæäåíèè Ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà òåàòðà îïåðû è áàëåòà ïîä ðóêîâîäñòâîì äèðèæåðà Ôïêóíäî Àãóäèíà. Âòîðîé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëñÿ â Ìåööî êëóáå, ãäå ñ ñîâìåñòíîé ïðîãðàììîé âûñòóïèëè Ìàðñåëî Íèñèíìàí è Àíñàìáëü «Êàäàíñ».  ìàå ñîñòîÿëèñü äâà íåçàáûâàåìûõ êîíöåðòà «Òåðåì-Êâàðòåòà» èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: Ïåðâûé êîíöåðò íà ñöåíå Ìàëîãî çàëà ôèëàðìîíèè, âòîðîé – â Ìåööî êëóáå. Òðåòèé Åðåâàíñêèé ìåæäóíàðîäíûé òàíãî ôåñòèâàëü ïðè ñîäåéñòâèè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àðìåíèè ñîñòîèòñÿ â ìàðòå-èþíå 2013 ãîäà. Íà÷íåòñÿ îí òàê íàçûâàåìûìè ïðåäôåñòèâàëüíûìè êîíöåðòàìè äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé âåäóùèõ âóçîâ Åðåâàíà è Ìóçûêàëüíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé øêîëû èìåíè ×àéêîâñêîãî. ×åòûðå ïðåäôåñòèâàëüíûç êîíöåðòà ïðîéäóò â Åðåâàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå, â øêîëå èìåíè ×àéêîâñêîãî, Àðìÿíñêîé ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåò èìåíè Õà÷àòóðà Àáîâÿíà è Åðåâàíñêîì ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Áðþñîâà. Ïåðâûé ôåñòèâàëüíûé êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì âûäàþùåãîñÿ àðãåíòèíñêîãî êîìïîçèòîðà è áàíäîíåîíèñòà ÂÀËÜÒÅÐÀ ÐÈÎÑÀ è ïåâèöû ÌÀÐÈÝËÜ ÄÞÏÅÒÈ ñîñòîèòñÿ 18 àïðåëÿ â Ãþìðè. Êîíöåðò Àíñàìáëÿ «Êàäàíñ» è àðãåíòèíñêèõ àðòèñòîâ ïðîéäåò â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ðåíåññàíñ» è áóäåò ñâîåîáðàçíûì ïîäàðêîì Åðåâàíñêîãî Òàíãî ôåñòèâàëÿ ïðåêðàñíîìó ìåæäóíàðîäíîìó ôåñòèâàëþ ãîðîäà Ãþìðè. Âòîðîé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñ ó÷àñòèåì Âàëüòåðà Ðèîñà, Ìàðèýëü Äþïåòè è Àíñàìáëÿ «Êàäàíñ» ñîñòîèòñÿ 20 àïðåëÿ â êîíöåðòíîì çàëå èìåíè Àðàìà Õà÷àòóðÿíà.  ðàìêàõ ôåñòèâàëå â Åðåâàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè ñîñòîÿòñÿ ìàñòåð-êëàññû àðãåíòèíñêèõ ìóçûêàíòîâ ì âñòðå÷à ñî ñòóäåíòàìè êîíñåðâàòîðèè. Ñëåäóþùèé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñ ó÷àñòèåì Àíñàìáëÿ «Êàäàíñ» ïðîéäåò â ìàå â ãîðîäå Âàíàäçîð.  ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîéäåò âñåãî 8 êîíöåðòîâ. Ôèíàëüíûé êîíöåðò Åðåâàíñêîãî òàíãî ôåñòèâàëÿ çàïëàíèðîâàí íà èþíü 2013 ãîäà â Åðåâàíå. Ñîñòîèòñÿ ìèðîâàÿ ïðåìüåðà èçâåñòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ Àñòîðà Ïüÿöîëëû «Âðåìåíà ãîäà». Ìîëîäîé àðìÿíñêèé êîìïîçèòîð Êàðåí Àíàíÿí ïîäãîòîâèë àðàíæèðîâêó ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ Àíñàìáëÿ «Êàäàíñ», óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ è Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîëîäåæíîãî îðêåñòðà Àðìåíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåðãåÿ Ñìáàòÿíà. Ñïîíñîðîì ôåñòèâàëÿ ÿâëÿåòñÿ ÑÅÌÜß ÄÅÐÎßÍÎÂ. Ïàðòíåðû ôåñòèâàëÿ Ïîñîëüñòâî Àðãåíòèíû â Àðìåíèè, ãîñòèíèöà «Royal Tulip» è èçäàòåëüñòâî «Êîëëàæ».