Yerevan International Tango Festival's Third Edition

Thursday, March 21, 2013

Yerevan International Tango Festival was established by the Cadence Music Centre in collaboration with the Ministry of Culture of Armenia and Mezzo Productions Ltd. in October 2013. Find more information in article YEREVAN INTERNATIONAL TANGO FESTIVAL ÅÐÅÂÀÍÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÀÍÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Åðåâàíñêèé ìåæäóíàðîäíûé òàíãî ôåñòèâàëü îñíîâàí Öåíòðîì «Êàäàíñ» ïðè ñîäåéñòâèè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àðìåíèè è Êîìïàíèè «Ìåööî ïðîäàêøíñ» îñåíüþ 2010 ãîäà. Ïåðâûé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëñÿ 30 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà íà ñöåíå Åðåâàíñêîãî îïåðíîãî òåàòðà. «Êðåñòíûì îòöîì» ôåñòèâàëÿ ñòàë âûäàþùèéñÿ êîìïîçèòîð è àêêîðäèîíèñò èç Ôðàíöèè ÐÈ×ÀÐÄ (èëè Ðèøàð) ÃÀËËÜßÍÎ. Ãàëëüÿíî è Àíñàìáëü «Êàäàíñ» äàëè íåçàáûâàåìûé êîíöåðò, â ôèíàëå êîòîðîãî Ðè÷àðä ñ «Êàäàíñîì» èñïîëíèëè «Òàíåö ñ ñàáëÿìè» Àðàìà Õà÷àòóðÿíà. Âòîðîé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñ ó÷àñòèåì Ãàëëüÿíî è «Êàäàíñà» ñîñòîÿëñÿ â Ìåööî êëóáå. Âòîðîé òàíãî ôåñòèâàëü ñîñòîÿëñÿ â àïðåëå-ìàå 2011 ãîäà. Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè âñåìèðíî èçâåñòíûé àðãåíòèíñêèé áàíäîíåîíèñò è êîìïîçèòîð ÌÀÐÑÅËÎ ÍÈÑÈÍÌÀÍ è ïðåêðàñíûé äèðèæåð èç Àðãåíòèíû, ðàííåå íåîäíîêðàòíî âûñòóïàâøèé â Àðìåíèè, ÔÀÊÓÍÄÎ ÀÃÓÄÈÍ.  ïåðâîì êîíöåðòå íà ñöåíå Åðåâàíñêîãî îïåðíîãî òåàòðà âûñòóïèë Ìàðñåëî Íèñèíìàí â ñîïðîâîæäåíèè Ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà òåàòðà îïåðû è áàëåòà ïîä ðóêîâîäñòâîì äèðèæåðà Ôïêóíäî Àãóäèíà. Âòîðîé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëñÿ â Ìåööî êëóáå, ãäå ñ ñîâìåñòíîé ïðîãðàììîé âûñòóïèëè Ìàðñåëî Íèñèíìàí è Àíñàìáëü «Êàäàíñ».  ìàå ñîñòîÿëèñü äâà íåçàáûâàåìûõ êîíöåðòà «Òåðåì-Êâàðòåòà» èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: Ïåðâûé êîíöåðò íà ñöåíå Ìàëîãî çàëà ôèëàðìîíèè, âòîðîé – â Ìåööî êëóáå. Òðåòèé Åðåâàíñêèé ìåæäóíàðîäíûé òàíãî ôåñòèâàëü ïðè ñîäåéñòâèè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àðìåíèè ñîñòîèòñÿ â ìàðòå-èþíå 2013 ãîäà. Íà÷íåòñÿ îí òàê íàçûâàåìûìè ïðåäôåñòèâàëüíûìè êîíöåðòàìè äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé âåäóùèõ âóçîâ Åðåâàíà è Ìóçûêàëüíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé øêîëû èìåíè ×àéêîâñêîãî. ×åòûðå ïðåäôåñòèâàëüíûç êîíöåðòà ïðîéäóò â Åðåâàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå, â øêîëå èìåíè ×àéêîâñêîãî, Àðìÿíñêîé ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåò èìåíè Õà÷àòóðà Àáîâÿíà è Åðåâàíñêîì ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Áðþñîâà. Ïåðâûé ôåñòèâàëüíûé êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì âûäàþùåãîñÿ àðãåíòèíñêîãî êîìïîçèòîðà è áàíäîíåîíèñòà ÂÀËÜÒÅÐÀ ÐÈÎÑÀ è ïåâèöû ÌÀÐÈÝËÜ ÄÞÏÅÒÈ ñîñòîèòñÿ 18 àïðåëÿ â Ãþìðè. Êîíöåðò Àíñàìáëÿ «Êàäàíñ» è àðãåíòèíñêèõ àðòèñòîâ ïðîéäåò â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ðåíåññàíñ» è áóäåò ñâîåîáðàçíûì ïîäàðêîì Åðåâàíñêîãî Òàíãî ôåñòèâàëÿ ïðåêðàñíîìó ìåæäóíàðîäíîìó ôåñòèâàëþ ãîðîäà Ãþìðè. Âòîðîé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñ ó÷àñòèåì Âàëüòåðà Ðèîñà, Ìàðèýëü Äþïåòè è Àíñàìáëÿ «Êàäàíñ» ñîñòîèòñÿ 20 àïðåëÿ â êîíöåðòíîì çàëå èìåíè Àðàìà Õà÷àòóðÿíà.  ðàìêàõ ôåñòèâàëå â Åðåâàíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè ñîñòîÿòñÿ ìàñòåð-êëàññû àðãåíòèíñêèõ ìóçûêàíòîâ ì âñòðå÷à ñî ñòóäåíòàìè êîíñåðâàòîðèè. Ñëåäóþùèé êîíöåðò ôåñòèâàëÿ ñ ó÷àñòèåì Àíñàìáëÿ «Êàäàíñ» ïðîéäåò â ìàå â ãîðîäå Âàíàäçîð.  ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîéäåò âñåãî 8 êîíöåðòîâ. Ôèíàëüíûé êîíöåðò Åðåâàíñêîãî òàíãî ôåñòèâàëÿ çàïëàíèðîâàí íà èþíü 2013 ãîäà â Åðåâàíå. Ñîñòîèòñÿ ìèðîâàÿ ïðåìüåðà èçâåñòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ Àñòîðà Ïüÿöîëëû «Âðåìåíà ãîäà». Ìîëîäîé àðìÿíñêèé êîìïîçèòîð Êàðåí Àíàíÿí ïîäãîòîâèë àðàíæèðîâêó ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ Àíñàìáëÿ «Êàäàíñ», óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ è Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîëîäåæíîãî îðêåñòðà Àðìåíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåðãåÿ Ñìáàòÿíà. Ñïîíñîðîì ôåñòèâàëÿ ÿâëÿåòñÿ ÑÅÌÜß ÄÅÐÎßÍÎÂ. Ïàðòíåðû ôåñòèâàëÿ Ïîñîëüñòâî Àðãåíòèíû â Àðìåíèè, ãîñòèíèöà «Royal Tulip» è èçäàòåëüñòâî «Êîëëàæ». ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՆԳՈ ՓԱՌԱՏՈՆ Հիմնադրվել է 2010 թ. հոկտեմբերի 30-ին «Կադանս» անսամբլի հիմնադիր համերգը 2004թ. ապրիլի 11-ին հանդիսացավ որպես Երևանյան միջազգային տանգո փառատոնի նախասկիզբ: Այդ օրվա «Կադանսի» համերգային ծրագիրը կազմված էր միայն արգենտինյան տանգոներից և Աստոր Պյացոլայի հիասքանչ ստեղծագործություններից: Հայ հանդիսատեսին առաջին անգամ մի համերգում ներկայացվեցին տանգոյի բազմաերանգ և էմոցիոնալ գլուխգործոցները: «Կադանսի» այդ պատմական համերգը և անսամբլի հետագա ակտիվ համերգային գործունեությունը Հայաստանում և երկրի ռեգիոններում, տանգոյի պրոպագանդումր հայ հանդիսատեսին դարձան այն հիմքը, որի վրա 2010թ. «Կադանս» երաժշտական կենտրոնը ՀՀ Մշակույթի նախարարության և «Մեցցո» պրոդյուսերական կենտրոնի աջակցությամբ հիմնադրեց Երևանյան միջազգային տանգո փառատոնը: Փառատոնի անդրանիկ համերգը կայացավ 2010թ. հոկտեմպերի 30–ին ֆրանսիացի մեծագույն ակորդեոնահար Ռիչարդ Գալյանոյի և «Կադանս» անսամբլի փայլուն ելույթով, որը տեղի ունեցավ Երևանի օպերային թատրոնում: «Կադանսի» և Ռիչարդ Գալլիանոյի մյուս համերգը տեղի ունեցավ «Մեցցո» ակումբում: 2011թ. ապրիլին տեղի ունեցան աշխարհահռչակ արգենտինացի բանդոնեոնահար Մարսելո Նիսինմանի և դիրիժոր Ֆակունդո Ագուդինի երկու համերգները «Կադանս» անսամբլի և Օպերայի և բալերի թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ: Նույն տարվա մայիսին փառատոնի ներքո տեղի ունեցան Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր խմբերից մեկի` «Տերեմ-քառյակի» անմոռանալի երկու ելույթները Երևանում: 2013 թվականի տանգո փառատոնի ծրագրով նախատեսվում եմ ութ համերգներ, որոնցից չորս այսպես կոչված նախափառատոնյան «Կադանս» անսամբլի ելույթները նախատեսված են երիտասարդության համար: Մարտի 26–ից մինչև մայիսի 5-ը կկայան ելույթներ Երևանի պետական համալսարանում, Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական և Բրուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարաններում: Փառատոնի օտարերկրացի հյուրեր` արգենտինացի հայտնի բանդոնեոնահար Վալտեր Րիոսի և երգչուհի Մարիել Դյուպետիի ելույթները «Կադանս» անսամբլի հետ տեղի կունենան ապրիլին Գյումրիում և Երևանում: Ապրիլի 18-ի համերգը Երևանի տանգո փառատոնի կողմից կհանդիսանա որպես նվեր Երաժիշտ-կատարողների «Վերածնունդ» 5-րդ միջազգային փառատոն-մրցույթին, որը արդեն հինգերորդ անգամ է կազմակերպվում Գյումրիում, իսկ ապրիլի 20–ի ելույթը կկայանա Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրաում: Փառատոնի 7–րդ համերգը նախատեսված է մայիսին Վանաձորում, իսկ եզրափակիչ, 8-րդ համերգը` հունիս-հուլիսին: Եզրափակիչ համերգը հատկանշանական է այն պատճառով, որ նախատեսվում է Աստոր Պիացոլլայի հանրահայտ «Տարվա եղանակներ» ստեղծագործության համաշխարհային շնորհանդեսը: Պիացոլայի այս գլուխգործոցը ադապտացվել է հինգյակի, մարիմբայի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար հայ կոմպոզիտոր Կարեն Անանյանի կողմից հատուկ «Կադանս» անսամբլի և Հայաստանի երիտասարդական պետական նվագախմբի կատարման համար 2013թ. Երևանյան միջազգային տանգո փառատոնի շրջանակներում: